Скочи на садржај

Значај преносивих (комуникацијских, личних, дигиталних) вештина за професионални развој васпитача у АП Војводини

Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов”, Вршац, Омладински трг 1, 26300, Вршац, подржана средствима Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, реализује пројекат (бр. 142-451-2183/2022-02/2)  под називом:

ЗНАЧАЈ ПРЕНОСИВИХ (КОМУНИКАЦИЈСКИХ, ЛИЧНИХ, ДИГИТАЛНИХ) ВЕШТИНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ВАСПИТАЧА У АП ВОЈВОДИНИТрајање пројекта: 12 месеци

Руководилац пројекта: др Ивана Ђорђев
Контакт-особа: доц. др Јелена Пртљага (013/833-420)
Преносиве вештине су вишенаменске вештине које се могу применити у великом броју различитих улога и у различитим професионалним и личним контекстима. Сâм појам је веома широк и укључује све вештине које појединац стиче током целог свог живота, од раног детињства кроз целокупан животни циклус. Преносиве вештине могу бити интерперсоналне (тимски рад, комуникацијске вештине..), аналитичке (истраживачке вештине, вештине прикупљања, анализе и интерпретације података…), техничке вештине (рад са одређеним машинама, програмима; дигиталне вештине…), организационе вештине (одређивање приоритета, управљање временом, задацима и ресурсима, координација), те интраперсоналне – личне вештине (поузданост, тачност, одговорност, марљивост, интегритет…). Стичу се кроз формално и друге видове образовање и не само кроз образовне процесе – усвајају се и развијају и у свакодневном животу као резултат интересовања, хобија, друштвених, професионалних и личних активности појединца. Њима се знање у стручној области трансформише у делотворан рад, а саме вештине могу се пренети и применити у различитим (приватним, пословним, породичним…) контекстима (отуда и назив преносиве). То су разлози за испитивање знања, умења, вредносних ставова о овим вештинама, a у складу са савременим контекстом, потребама тржишта рада, целоживотног учења и професионалног развоја.
Предмет истраживања је утврђивање и анализа знања, умења и ставова васпитача у АП Војводини o значају преносивих (комуникацијских, личних, дигиталних) вештина за професионални развој.
Циљ истраживања је утврдити актуeлно стање – знања, умења и вредносне ставове васпитача у АП Војводини о значају преносивих (комуникацијских, личних, дигиталних) вештина за професионални развој.