Скочи на садржај

Jelena Prtljaga

Integrativni pristup poučavanju i učenju stranog jezika i integrisano učenje sadržaja i jezika na ranom uzrastu

    Sve je izraženija potreba za pružanjem institucionalizovanih prilika za učenje stranog jezika deci u vrtiću. Ova potreba proističe iz činjenice da većina roditelja danas insistira na tome da njihova deca uče strani jezik (najčešće engleski) od najranijeg uzrasta, bez obzira na činjenicu da ne se nije došlo do nedvosmislenih nalaza o kritičnom periodu, odnosno idealnom trenutku kada treba početi sa usvajanjem stranog jezika u linvistički obogaćenom okruženju…