Скочи на садржај

Integrativni pristup

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac podržana sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost realizuje projekat pod nazivom:
 
Integrativni pristup na ranom uzrastu – uloga vaspitača
 
Trajanje projekta: 12 meseci
Rukovodilac projekta: dr Nataša Sturza Milić
Kontakt osoba: dr Jelena Prtljaga (013/833-420)
 
Predmet istraživanja: Nova kultura učenja temelji se na integrativnom didaktičkom pristupu. Učenje se planira iz perspektive deteta/studenta, a interdisciplinarni pristup učenju u stvarnom životu integriše i povezuje različita područja razvoja i podstiče razvoj ne samo znanja i veština, već i emocionalne, moralne i estetske senzibilnosti dece. Ovakav pristup učenju uvažava načelo holizma, te sukcesivno prožimanje integrisanih sadržaja, bez stroge predmetne atomiziranosti. Poslednjih godina pitanje društvene brige o deci predškolskog uzrasta iskazano je na evropskom i nacionalnom nivou kroz preporuke o značaju sve ranijeg učešća dece u kvalitetnim predškolskim programima. Danas znamo da dete uči integrisano, u kontekstu svakodnevnog življenja i kroz razmenu sa okruženjem (Pavlović-Breneselović i Krnjaja, 2017). Iz tog razloga neophodno je menjati postojeće pristupe učenju ne samo u vrtiću, već i u procesu inicijalnog obrazovanja vaspitača. Iz toga proizilazi predmet istraživanja: uloga vaspitača u razvijanju integrativnog pristupa učenju u praksi predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
 
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je unapređivanje kvaliteta i efikasnosti visokoškolske nastave kroz razvijanje savremenih pristupa koji podstiču didaktičko okruženje pogodno za integrativno učenje studenata i procenu rezultata i uloge vaspitača u odnosu na korišćeni integrativni pristup u radu sa decom na ranom uzrastu.