Скочи на садржај

Пројектна активност – објављивање научних и стручних радова  Пројектни задатак:
  Рад на пројекту ће омогућити објављивање научних и стручних радова.

  Dr Ivana Đorđev[1]                                                                                           Original scientific paper
  Dr Nataša Sturza Milić[2]                                                                                 UDC: 371.214.1
  Visoka strukovna vaspitačka i medicinska škola u Vršcu                                   DOI: 10.5937/IstrPed2202284D
  ==============================================================================
  PRENOSIVE VEŠTINE U NASTAVNOM PROGRAMU STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE[3]
  Rezime: U savremenom društvu nije dovoljno posedovati samo stručna znanja i veštine u određenoj (stručnoj) oblasti. Od zaposlenih i posebno onih koji se pripremaju za ulazak na tržište rada očekuju se sve više i osnažene dodatne – prenosive veštine, kao što su: interpersonalne, analitičke, tehničke, organizacione i intrapersonalne – lične veštine. Istraživanje čije rezultate prezentujemo u ovom radu imalo je cilj da se prepoznaju iskazi kojima se u silabusima nastavnih predmeta programa za vaspitače osnovnih strukovnih studija Visoke škole u Vršcu upućuje na osnaživanje ovih veština, kao i da se utvrdi njihova  zastupljenost. Sa tim ciljem pregledano je ukupno 70 silabusa, koji su objedinjeni u Knjizi predmeta za program Strukovni vaspitač. Rezultati istraživanja pokazali su da silabusi posmatranog studijskog programa sadrže ukupno 763 iskaza kojima se upućuje na osnaživanje prenosivih veština budućih vaspitača, odnosno da je oko 20% svih iskaza posmatrane Knjige predmeta usmereno na osnaživanje prenosivih veština studenata. Nema nijednog silabusa kojim se ne ukazuje  (određenim brojem iskaza) na osnaživanje neke od prenosivih veština studenata, a bezmalo dve trećine svih silabusa u Knjizi predmeta čine silabusi koji sadrže 10 i više iskaza usmerenih na jačanje prenosivih veština, polaznika predmeta. Dominiraju iskazi kojima se pretpostavlja osnaživanje interpersonalnih veština (u prvom redu komunikacijskih), intrapersonalnih (najpre osnaživanje kritičkog mišljenja i proučavanja literature), te digitalnih prenosivih veština. Dobijeni rezultati potvrdili su primarnu hipotezu da se u silabusima nastavnih predmeta inoviranog studijskog programa Strukovni vaspitač osnovnih strukovnih studija Visoke škole u Vršcu u znatnoj meri javljaju iskazi o osnaživanju prenosivih (pre svega, komunikacijskih, ličnih i digitalnih) veština koje mogu olakšati i ubrzati proces ulaska diplomiranih vaspitača na tržište rada i pripremiti ih za celoživotno učenje i efikasan profesionalni razvoj. Realizovano istraživanje može biti motivacija za dalja, komparativna i dr. istraživanja o integraciji prenosivih veština u visokoškolsku nastavu i nudi putokaze za praktične implikacije.
  Ključne reči: nastavni program, osnovne strukovne studije, prenosive veštine, vaspitač.

  [3] Ovaj rad nastao je u okviru razvojnoistraživačkog projekta Značaj prenosivih (komunikacijskih, ličnih, digitalnih) veština za profesionalni razvoj vaspitača u AP Vojvodini, podržanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (br. 142-451-2183/2022-02), a koji realizuje istraživački tim Visoke škole u Vršcu (2022/2023. godina).