Скочи на садржај

Projekt metoda kao činilac podsticanja kreativnosti kod darovite dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta

  Dr Danica Veselinov, dr Snežana Prtljaga
  Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac
   
  REZIME: Savremena didaktička teorija naglašava didaktičko-metodičke strategije učenja i poučavanja orijentisane ka aktivnoj participaciji učesnika u vaspitno-obrazovnom i nastavnom procesu, istraživačkom i integrisanom pristupu učenju i poučavanju, koji znatno utiču na podsticanje kreativnosti kod darovite dece. Projekt metoda, kao imanentni deo integrisanog učenja, podstiče razvoj ne samo znanja i veština, već i emocionalne, moralne i estetske senzibilnosti kod dece. Prilikom rada na projektu uvažava se načelo holizma, te sukcesivno prožimanje integrisanih sadržaja, bez stroge predmetne atomiziranosti i isparcelisanosti. Nastala pod djuijevskim okrilјem pragmatizma, projekt metoda je i danas neizostavni konstituent istraživačkog i iskustvenog učenja. U radu na projektu akcenat je na saradničkom, timskom radu dece i vaspitača/nastavnika, podsticanju samoorganizovanog učenja, oluji ideja, unapređivanju organizacijskih i komunikacijskih sposobnosti darovite dece (učenika). Projektne aktivnosti akcentuju konstruktivno rešavanje problemskih situacija, dekompoziciju problema sa elementima heurističkog delanja, čime je moguće 'provocirati' kreativnost kod darovitih. Didaktičko-metodički instrumentarijum u projektnim aktivnostima podrazumeva disperzivnu aplikaciju radioničarskog kooperativnog rada, interaktivnih strategija koje podstiču kreativne erističke razgovore, metode i didaktička sredstva pomoću kojih se deci omogućava da stiču veštine koristeći različite vrste inteligencije i razne simboličke sisteme.
  U radu su predstavljene mogućnosti primene projekt metode u aktivnostima sa decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, i ukazano je na neke od prednosti integrisanog pristupa učenju i poučavanju u odnosu na tradicionalizam u vaspitno-obrazovnom radu.
   
  KLJUČNE REČI: projekt metoda, integrisani pristup učenju i poučavanju, kreativnost, darovita deca
   

   
  PROJECT METHOD AS A MEANS OF ENCOURING CREATIVITY IN GIFTED CHILDREN AT PRESCHOOL AND YOUNGER SCHOOL AGE
   
  Dr Danica Veselinov, dr Snežana Prtljaga
  Preschool Teacher Training College “Mihailo Palov” Vršac
   
  ABSTRACT: Contemporary didactic theory highlights didactic and methodological strategies of teaching and educating oriented towards the active participation of the participants in the educational process, research and integration approach wich greatly influence the encouragement of creativity in children. The method project, as an immanent part of integrated learning, encourages the development not only of knowledge and skills but also of emotional, moral and esthetic sensibility in children. During the work on the project the holistic principle was followed and successive permeation of integrated content, without strict subject atomization and segregation. The method project was founded under the wing of Dewey’s pragmatics and is still an essential constituent of research and empirical research. In the project the accent is on the collaborative team work of children and teachers, the encouragement of self-organized learning, the storm of ideas, the encouragement of organizational and communicational abilities of gifted children (pupils). The project activities are focused on constructive solving of problem situations, the democratization of problems with element of heuristic action, wich enables us to invoke creativity in the gifted. The didactic and methodological instrumentation in the project activities implies the dispersive application of collaborative work in workshops, interactive strategies wich encourage dialectic talks, methods and didactic tools with enable children to gain skills in the usage of different types of intelligence and different symbolic systems.
   
  KEYWORDS: method project, the integrated approach, creativity, gifted children
   
   

  * Rad predstavlja novu, osavremenjenu i dopunjenu verziju rada: Veselinov, D., Prtljaga, S., Ignjatović, A. (2015). Projekt metoda kao činilac podsticanja kreativnosti kod darovite dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. U: Gojkov, G., Stojanović, A. (ured.) (2015). Darovitost i kreativnost – razvojna perspektiva kreativne performanse (str. 290-300). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“; Arad: Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu“.