Скочи на садржај

Хеуристичке стратегије као креативни дизајн у високошколској настави

Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов”, Вршац, Омладински трг 1, 26300, Вршац, подржана средствима Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, реализује пројекат (бр. 142-451-2195/2022-02/1)  под називом:

ХЕУРИСТИЧКЕ СТРАТЕГИЈЕ КАО КРЕАТИВНИ ДИЗАЈН У ВИСОКОШКОЛСКОЈ НАСТАВИТрајање пројекта: 12 месеци
Истраживачки тим:
др Даница Веселинов – руководилац пројекта
др Љиљана Келемен Милојевић
др Наташа Стурза Милић
др Снежана Пртљага
др Александра Мандић
мр Невена Чолаков
Контакт-особа: доц. др Јелена Пртљага (013/833-420)
Ситуирана у савремени контекст високошколске наставе, хеуристика (етимолошко значење: откриће, проналазак) представља стратегију, под чијим окриљем је сет поступака и техника који заједно чине развојну истраживачку путању.
Предмет истраживања пројекта је употреба хеуристичких стратегија која омогућава више форме истраживања и пружа подршку студентима у стратегијама планирања, праћења свог рада и (само)рефлексије, што чини кључ развијања метакогитивних способности и саморегулисаног учења. Хеуристика иде у корак са ко-конструисањем знања и подржава умрежавање студената и дељење/упоређивање искустава и истраживања око заједничког проблема кроз хоризонталну размену.
Циљ истраживања пројекта је унапређивање квалитета и ефикасности високошколске наставе, интензивирањем употребе хеуристичких стратегија као креативног дизајна у раду са студентима и оснаживање будућих и афирмисаних васпитача за коришћење хеуристике у раду са децом у предшколским установама.
Задаци:
 • проширивање знања и искустава о хеуристици и разумевање потреба и значаја употребе хеуристике за подизање квалитета у развијању реалног програма у вртићима;
 • креирање два инструмента за процену корисности хеуристичких стратегија у настави (процена студената) и у вртићима (процена васпитача);
 • јачање компетенција за употребу разноврсних хеуристичких стратегија кроз игру и учење ‒ у говору, музици и покрету, ликовном изражавању и свету који нас окружује;
 • осмишљавање хеуристичког креативног миљеа – инспиративног окружења за  учење и игру.
Теоријски контекст истраживања:
 • изучавање релевантне литературе о хеуристици и њеној примени у настави са студентима и, трансферно, употреби хеуристичких стратегија будућих и афирмисаних васпитача у предшколској пракси.
Планирање и осмишљавање хеуристичког креативног дизајна у настави и у вртићу:
  • колаборативни рад професора из дидактичко-методичке групе предмета у креирању хеуристичког дизајна у настави, кроз интегрисани приступ;
  • рад студената у мањим групама, процесно решавање проблема (задатака) употребом хеуристика (Како доћи до еуреке: од прве идеје до „паљења лампице” – фазе хеуристичког процеса: планирање, инкубација, илуминација, верификација); осмишљавање разноврсних решења употребом хеуристичких креативних техника: Можеш другачије, Помодоро техника, Олуја идеја, Наполеон техника; комбиновање традиционалних и хеуристичких метода рада кроз мрежу игре и учења;
  • умрежавање студената и хоризонтална размена идеја и искустава у вези са праксом у вртићу кроз две радионице (1. радионица: осмишљавање нацрта теме/пројекта у раду са децом у вртићу; 2. радионица: размена искустава, рефлексија и путокази за даље унапређивање предшколске праксе).