Elektronska baza publikacija u slobodnom pristupu

Sa ciljem da se teorijski i praktično razjasne cilj i zadaci projekta „Digitalne kompetencije vaspitača – stanje i perspektive“ korišćenjem savremene literature, kreirana je i konstantno se obogaćuje elektronska baza publikacija dostupnih u otvorenom pristupu.
Baza se nalazi na stranici: http://vaspitacice.rs/publikacije/