Integrisani pristup razvoju i učenju predškolske dece

Prema najnovijim stručnim tendencijama, integrisani pristup aktivnostima dece predškolskog uzrasta predstavlja budućnost predškolskog vaspitanja (Pešić, Pavlovski & Koruga, 2002; Miljak, 2009; Klemenović, 2009; Krnjaja & Pavlović Breneselović, 2014; Pavlović-Breneselović & Krnjaja, 2017)…

Integrativni pristup problemu sedentarnog načina života mladih u nastavi IKT i fizičkog vaspitanja

dr Nataša Sturza Milić i dr Predrag Prtljaga Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac   REZIME: Fenomen fizičke aktivnosti i njen uticaj na različite aspekte života čoveka novija istraživanja sve više dovode u vezu sa kulturološkim i ekološkim uslovima. Uvažavanjem ekološkog modela obezbeđuju se sveobuhvatniji okviri za razumevanje uticaja fizičke aktivnosti na […]

Integrativni pristup poučavanju i učenju stranog jezika i integrisano učenje sadržaja i jezika na ranom uzrastu

Sve je izraženija potreba za pružanjem institucionalizovanih prilika za učenje stranog jezika deci u vrtiću. Ova potreba proističe iz činjenice da većina roditelja danas insistira na tome da njihova deca uče strani jezik (najčešće engleski) od najranijeg uzrasta, bez obzira na činjenicu da ne se nije došlo do nedvosmislenih nalaza o kritičnom periodu, odnosno idealnom trenutku kada treba početi sa usvajanjem stranog jezika u linvistički obogaćenom okruženju…

Integrisani (projektni) pristup učenju i planiranju

S ciljem da vam približimo integrisani pristup učenju i planiranju, koji se najčešće sprovodi putem projekata, kreirali smo prezentaciju u kojoj se, pored osnovnih teorijskih smernica, nalazi i aplikativni primer kako projekte možemo da realizujemo u praksi.
Posebno bismo želele da naglasimo da obratite pažnju na strukturu integrisanog pristupa učenju, odnosno na koncipiranje zadataka, aktivnosti i prožimanje vaspitno-obrazovnih oblasti, i uvidite razlike između tradicionalnog kurikuluma i integrisanog kurikuluma…

Fizičko vaspitanje u vrtiću u Norveškoj – integrativno sa prirodom

Aleksa Urošev, student Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac, proveo je jedan semestar u toku svog školovanja u Norveškoj u okviru u Erazmus+ programa – Ključna akcija 1 (Key Action 1). Dokumentujući svoja iskustva o radu sa najmlađima u Norveškoj, između ostalog, pripremio je pod mentorstvom dr Nataše Sturza Milić i prezentaciju…

Projekt metoda kao činilac podsticanja kreativnosti kod darovite dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta

Dr Danica Veselinov, dr Snežana Prtljaga Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac   REZIME: Savremena didaktička teorija naglašava didaktičko-metodičke strategije učenja i poučavanja orijentisane ka aktivnoj participaciji učesnika u vaspitno-obrazovnom i nastavnom procesu, istraživačkom i integrisanom pristupu učenju i poučavanju, koji znatno utiču na podsticanje kreativnosti kod darovite dece. Projekt metoda, kao […]

Izveštaj sa održane radionice/projektne aktivnosti

U okviru istraživačkog projekta, pod nazivom „Integrativni pristup na ranom uzrastu – uloga vaspitača”, podržanog od Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov” – Vršac je u ponedeljak, 17. decembra, održana projektna aktivnost…

Projektna aktivnost – inkluzivna radionica

Za rad u inkluzivnoj radionici, a u duhu integrativnih aktivnosti, poslužili su i ukrasi i čestitke – produkti integrativne radionice na temu Novogodišnja čarolija, koja je održana dan ranije…

Projektne aktivnosti – praktični primeri

S ciljem da vam približimo integrisani pristup učenju i planiranju, koji se najčešće sprovodi putem projekata, prezentujemo vam više primera – aktivnosti koje su praktični, realizovani projekti u vrtiću…